Хүүхдэд ээлтэй орчин

Хүүхдэд ээлтэй орчин

Хотхоны дунд хэсэг болох оршин суугчдын болон бяцхан үрсийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нийтийн эзэмшлийн хэсгээс машины хөдөлгөөнийг тусгаарласнаараа эрүүл аюулгүй амьдрах ээлтэй орчинг бүрдүүлсэн төлөвлөлтийн шийдэлтэй юм. Мөн хүүхдийн нас насны онцлогт тохирсон аюулгүй, зөөлөн хучилттай тоглоомын талбайг орон сууцнуудын голын хэсэгт төлөвлөсөн.

АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ ОРЧИН